รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล / Basic Machine Tool Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Machine Tool Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ผู้สอน 081-1696759

E-mail.com:phi.aya@hotmail.com

 

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล

ความปลอดภัย
1 สาเหตุของอุบัติเหตุ
2 การปฏิบัติตนในโรงฝึกงาน 3 อุปกรณ์สาหรับความปลอดภัย 4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เครื่องมือวัดพื้นฐาน
1 ระบบการวัดในอุตสาหกรรม
2 ระบบเมตริก และระบบอังกฤษ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
1 หลักการอ่านเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
2 วิธีการวัดชิ้นงานที่ถูกต้อง
3 การบารุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เกจวัดมุม
1 หลักการอ่านเกจวัดมุม
2 การบารุงรักษาเกจวัดมุม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เครื่องมือมือ
1 ประเภทเครื่องมือ มือ
2 หลักการใช้งานเครื่องมือมือ 3 การบารุงรักษาเครื่องมือ มือ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

โต๊ะปากกาจับงาน
1 การจับงานบนโต๊ะปากกา 2 การบารุงรักษาโต๊ะปากกา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การตัดวัสดุ
1 วัสดุในงานอุตสาหกรรม
2 เครื่องมือสารับตัดโลหะ
3 ใบเลื่อยสาหรับตัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานปรับผิวเรียบ
1 ตะไบ
2 ชนิดของตะไบ
3 การบารุงรักษาตะไบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

เครื่องมือกลพื้นฐาน
1 ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรกล
2 การOperate machine
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานลับคมตัด
1 มุมต่างๆบนเครื่องมือตัดเฉือน
2 การลับมีดกลึง การสว่าน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึง
1 Facing cutting
2 RPM / Cutting Speed
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึงขึ้นรูป
1 feed cutting tool
2 dimension measurement
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึง drilling
1 drilling by tall stock
2 Boring
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Drilling machine
1 drilling by tall stock
2 Boring
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Thread
1 type of thread
2 metrics thread
3 Inc thread
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Tap and Die
1 การคานวณขนาดของรูเจาะเพื่อทาเกลียวใน
2 การคานวณขนาดเพลาเพื่อทาเกลียวนอก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

อาจารย์ผู้สอน