รายละเอียด

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล / Data Warehouse and Data Mining

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Warehouse and Data Mining
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล (รหัสเข้าห้องเรียน 4kxnx9d)

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08:00-12:00 น  

ห้องเรียน 1456 (อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นักศึกษาสามารถติดต่อ อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบำรุง ได้ตามช่องทางดังนี้

1. เบอร์โทรศัพท์  0815334255

2. E-mail : patikamol@hotmail.com, scoopy_i@rmutl.ac.th

รายวิชา - คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

ภาพรวมของเนื้อหาวิชาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
- แนะนำลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดและประเมินผล
- การสร้างและนำเสนอชิ้นงานที่นักศึกษาสนใจในรูปแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน

กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผลรวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

หลักการพื้นฐานคลังข้อมูลและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
- นิยามและคุณลักษณะของข้อมูลในคลังข้อมูล
- กระบวนการเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูล
- การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล
- องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
- ประเภทของสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
- ทางเลือกและแนวทางในการพัฒนาคลังข้อมูล
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

การวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร
- การศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร
- การพิจารณาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ Data Taxonomy
- การแบ่งขอบเขตของเนื้อหาข้อมูล (Subject Areas)


กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล
- แบบจำลองข้อมูล
- Relational Data Model
- Dimensional Data Model
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาแสดงแบบจำลองข้อมูล

กระบวนการเตรียมข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล
- Data Preparation
- Staging Areas
- แนวทางและทางเลือกสำหรับการออกแบบ Data Staging Areas และกระบวนการ ETL
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกเตรียมข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล

แนวคิดของการทำเหมืองข้อมูล
- ความหมายและประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล
- รูปแบบและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
- ประโยชน์และข้อดี-ข้อเสียของการใช้เหมืองข้อมูล
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
- สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูล
- กระบวนการสืบค้นความรู้
- แนวโน้มและการประยุกต์ใช้งานเหมืองข้อมูล


กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

การเตรียมข้อมูล
- การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการทำเหมืองข้อมูล
- การทำข้อมูลให้สมบูรณ์
- การคัดเลือกข้อมูล
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
การทำให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- อธิบายแนวคิดและแสดงตัวอย่างของการเตรียมข้อมูล
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกันและเขียนรายงานสรุปความเป็นรายบุคคล

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบปรนัย

การสอบย่อย
กิจกรรม : ข้อสอบอัตนัย

การค้นหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- ความสัมพันธ์ในข้อมูล
- กฎความสัมพันธ์
- เทคนิค Apriori
กิจกรรม : - อธิบายแนวคิดและแสดงวิธีการคำนวณเพื่อค้นหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- ยกตัวอย่างการค้นหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- คำจำกัดความและโมเดลของการจำแนกประเภทข้อมูล
- แนวคิดการจำแนกประเภทข้อมูล

กิจกรรม : - อธิบายแนวคิดและแสดงวิธีการคำนวณเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- ยกตัวอย่างการจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- คำจำกัดความและโมเดลของการจำแนกประเภทข้อมูล
- แนวคิดการจำแนกประเภทข้อมูล

กิจกรรม : - อธิบายแนวคิดและแสดงวิธีการคำนวณเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- ยกตัวอย่างการจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การจัดกลุ่มข้อมูล
- วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
- เทคนิค k-Means Clustering
- เทคนิค Hierarchical Clustering


กิจกรรม : - อธิบายแนวคิดและแสดงวิธีการคำนวณเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
- ยกตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูล
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การจัดกลุ่มข้อมูล
- วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
- เทคนิค k-Means Clustering
- เทคนิค Hierarchical Clustering

กิจกรรม : - อธิบายแนวคิดและแสดงวิธีการคำนวณเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
- ยกตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูล
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

นำเสนอเทคนิคเหมืองข้อมูล
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาร่วมกลุ่มเพื่อค้นหาวิธีในการค้นพบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากและนำเสนอเทคนิคเหมืองข้อมูลที่นำมาใช้

การสอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อสอบปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน