รายละเอียด

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ / Entrepreneurship in Food Business and Business Plan

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT212
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Entrepreneurship in Food Business and Business Plan
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการด้านตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
Pole of entrepreneur and economic development opportunity for running businesses; qualification and motivation for beingan entrepreneur; type and format of business plan; marketing management; production; finance; accounting; tax; business law and morality for entrepreneurs.

รายวิชา - การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ

บทบาทการเป็นผู้ประกอบการและโอกาสในการประกอยธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายตามหัวข้อและ ยกกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จและมีจรรยาบรรณ

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรม : บรรยายตามหัวข้อ และตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปราย

รูปแบบแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายตามหัวข้อ และตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปราย

รูปแบบแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปราย
3. ฝึกให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจ
4. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์หัวข้อต่างๆ เพื่อเขียนแผนธุรกิจ

รูปแบบแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปราย
3. ฝึกให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจ
4. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์หัวข้อต่างๆ เพื่อเขียนแผนธุรกิจ

หลักการจัดการด้านการตลาด
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. แนะนำนักศึกษาถึงแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการควรรู้จัก ให้นักศึกษาหาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ และนำข้อมูลมานำเสนอในห้องเรียน

หลักการจัดการด้านการตลาด
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. แนะนำนักศึกษาถึงแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการควรรู้จัก ให้นักศึกษาหาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ และนำข้อมูลมานำเสนอในห้องเรียน

การผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

การเงิน บัญชี ภาษี
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

การเงิน บัญชี ภาษี
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

การเงิน บัญชี ภาษี
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
กิจกรรม : 1. บรรยายตามหัวข้อที่กำหนด
2. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนด โดยกำหนดเวลาการส่งงาน

การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : 1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ทำงานและนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน