รายละเอียด

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ / Public and Services Industrial Product Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Public and Services Industrial Product Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

โทร: 081-366-4588

email: hounktp@gmail.com

รายวิชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ

อาจารย์ผู้สอน