รายละเอียด

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร / Food Industrial Plant Sanitation and Food Law

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Industrial Plant Sanitation and Food Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  การเก็บรักษา และการขนส่งอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล กลไกการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การจัดการน้ำใช้ในโรงงาน การจัดการของเสีย และกฎหมายอาหาร
Plant design and food plant equipment installation for food industrial plant sanitation; hygiene in food production, storage and transportation of food; personal hygiene; mechanical cleaning and disinfection; insect and pest control; water treatment and waste management in the plant; food laws and regulations.

รายวิชา - การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร

- บทนำ ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
- เกณฑ์การชี้วัด
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- ความสำคัญของการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร

กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนสอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนสอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
3. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
4. ช่วงท้ายของคาบอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
5. มอบหมายงานการออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
6. อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานและประเมินผล พร้อมทั้งมีการซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนสอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
3. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
4. ช่วงท้ายของคาบอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
5. มอบหมายงานการออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
6. อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานและประเมินผล พร้อมทั้งมีการซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนสอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
3. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
4. ช่วงท้ายของคาบอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
5. มอบหมายงานการออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
6. อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานและประเมินผล พร้อมทั้งมีการซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนสอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
3. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
4. ช่วงท้ายของคาบอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
5. มอบหมายงานการออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
6. อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานและประเมินผล พร้อมทั้งมีการซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นผู้จัดทำรายงาน

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
2. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
3.อาจารย์ผู้สอบสอนตัวอย่างกรณีตัวอย่างให้นักศึกษาประกอบการสอน
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการหาข้อมูล คัดเลือกข้อมูล การเขียนรายงาน

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร
กิจกรรม : 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้ power point
2. ระหว่างการบรรยายอาจารย์ผู้สอนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และให้นักศึกษาแสดงความความคิดเห็นแต่ละกรณีศึกษา
3.อาจารย์ผู้สอบสอนตัวอย่างกรณีตัวอย่างให้นักศึกษาประกอบการสอน
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการหาข้อมูล คัดเลือกข้อมูล การเขียนรายงาน

สุขลักษณะส่วนบุคคล
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ฝึกการเขียนเอกสารการของผลิตอาหารตามแบบฟอร์มสาธารณสุขจังหวัด
4. ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านการผลิตอาหารตามหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร ให้ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล โดยให้ความรู้และยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

กลไกการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ฝึกการเขียนเอกสารการของผลิตอาหารตามแบบฟอร์มสาธารณสุขจังหวัด

การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ฝึกการเขียนเอกสารการของผลิตอาหารตามแบบฟอร์มสาธารณสุขจังหวัด

การจัดการน้ำใช้ในโรงงาน
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ฝึกการเขียนเอกสารการของผลิตอาหารตามแบบฟอร์มสาธารณสุขจังหวัด

การจัดการของเสียภายในโรงงาน
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ฝึกการเขียนเอกสารการของผลิตอาหารตามแบบฟอร์มสาธารณสุขจังหวัด

การเก็บรักษา และการขนส่งอาหาร
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านการผลิตอาหารตามหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร ให้ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล โดยให้ความรู้และยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร

กฎหมายอาหาร
กิจกรรม : 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
3. ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านการผลิตอาหารตามหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร ให้ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล โดยให้ความรู้และยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร

นำเสนอผลงานนักศึกษา และทบทวนก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. เปิดโอกาสให้เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ซักถาม
3. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาการสอบปลายภาค

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน