รายละเอียด

สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ / Statistics for Science

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics for Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 เรียนวันพุธ เวลา 12.00-15.00 น.

รายวิชา - สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

ความน่าจะเป็น
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

การาแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

การสุ่มตัวอย่าง
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การแจกแจงค่าตัวอย่าง
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การทดสอบสมมติฐานประชากรสองกลุ่ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

การทดสอบสมมติฐานประชากรหนึ่งกลุ่ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. มอบหมายงานกลุ่ม

การทดสอบสมมติฐานประชากรสองกลุ่ม
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. สั่งแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การทดสอบไคกำลังสอง
กิจกรรม : บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
กิจกรรม : 1. บรรยาย และยกตัวอย่างในการคำนวณ
2. นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน