รายละเอียด

เคมีอาหาร 2 / Food Chemistry 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT009
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอาหาร 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Chemistry 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติและปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษาและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ไขมัน น้ำมัน น้ำนมและผลิตภัณฑ์ ปฏิกิริยาสีน้ำตาลในอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อาหาร
      The study of food compositions, chemical changes (vegetables, fruits, meats, fat, oil, milk and its products); browning reactions; enzymes; food additives; advance instruments chemical analysis and its application in food included.

รายวิชา - เคมีอาหาร 2

- บทนำ ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาเคมีอาหาร 2
- เอ็นไซม์ในอาหาร
กิจกรรม : 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเคมีอาหาร 2. บรรยายโดยใช้ power point
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม

เอ็นไซม์ในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่สอนในสัปดาห์นั้น ให้นักศึกษาตอบก่อนการบรรยาย
2. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย

การเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง

การเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง

การวิเคราะห์ทางเคมีอาหารด้วยเครื่องมือขั้นสูง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

การวิเคราะห์ทางเคมีอาหารด้วยเครื่องมือขั้นสูง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของนมและผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
หลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของไขมัน น้ำมันและผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

วัตถุเจือปนในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

วัตถุเจือปนในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

สีในอาหาร
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา

การบูรณการความรู้ด้านเคมีอาหาร ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร
- นักศึกษาตั้งหัวข้อ รวบรวมข้อมูล ทำรายงาน และนำเสนอ โดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษา

กิจกรรม : 1. มอบหมายงานให้นักศึกษาตั้งหัวข้อ รวบรวมข้อมูล ทำรายงาน และนำเสนอ ที่เกี่ยวกับการบูรณการความรู้ด้านเคมีอาหาร ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน