รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง / Artificial Intelligence and Machine Learning

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE178
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Artificial Intelligence and Machine Learning
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน