รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อ อาจารย์ผู้สอนได้ทาง

เบอร์โทร :  06-2361-6264

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line App)  http://line.me/ti/g/vZnCq9hlqy

เข้ารับฟังคำชี้แจงผ่านลิงค์   วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 8.00 น.

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์
1.1 ความหมายของประพจน์
1.2 ชนิดของประพจน์
1.3 ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์
1.4 ลำดับการใช้ตัวเชื่อม
1.5 ตารางค่าความจริง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ (ต่อ)
1.7 การสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน
1.8 ประพจน์ที่สมมูลกัน
1.9 สัจนิรันดร์
1.10 ข้อขัดแย้ง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ (ต่อ)
1.11 ประโยคเปิด และวลีบอกปริมาณ
1.12 การอ้างเหตุผล
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน
3.1 ดอกเบี้ยเชิงเดียว

กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน (ต่อ)
3.2 ดอกเบี้ยทบต้น
กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน (ต่อ)
3.3 ค่ารายงวด
กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 3 ระเบียบและวิธีดำเนินการทางสถิติ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การนำเสนอข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา
4.1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง


กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (ต่อ)

4.2 การวัดการกระจาย

กิจกรรม : - บรรยาย
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

หน่วยที่ 5 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
กิจกรรม : ทำงานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ (ต่อ)
กิจกรรม : ทำงานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ (ต่อ)
กิจกรรม : ทำงานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ (ต่อ)
กิจกรรม : ทำงานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ (ต่อ)
กิจกรรม : ทำงานกลุ่ม

นำเสนองาน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน