รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน / English for Office Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Office Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Line ID: alexjhon23

Phone number: 0956300162

Email: alexjhon@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน

อาจารย์ผู้สอน