รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาครับ เข้ามาแล้ว ทักหาอาจารย์ในเฟสบุค Mongy Mongkonkorn

รวมถึงไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

sec01 code  vzc0djk

sec02 code  6hnb7ey

หน่อยนะครับ

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

หัวข้อที่ 1. หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์
1.1 หลักการของกลศาสตร์
1.2 นิยามศัพท์พื้นฐาน
1.3 กฏของนิวตัน และกฏของความโน้มถ่วง
1.4 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
1.5 การดา เนินการเกี่ยวกับเวกเตอร์
1.6 ระบบหน่วย ความแม่นยา ขีดจำกัด
การประมาณความใกล้เคียง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 2. แรง
2.1 ความหมายและชนิดของแรง
2.2 การแยกแรงและการรวมแรงในระนาบ
2.3 การแยกแรงและการรวมแรงในปริภูมิ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ของแรง
3.1 หลักการของโมเมนต์
3.2 โมเมนต์ของแรงในระนาบ
3.3 โมเมนต์ของแรงในปริภูมิ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 4. โมเมนต์แรงคู่ควบ
4.1 หลักการของโมเมนต์แรงคู่ควบ
4.2 โมเมนต์แรงคู่ควบในระนาบ
4.3 โมเมนต์แรงคู่ควบในปริภูมิ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 5. ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง
5.1 ผลลัพธ์ของระบบแรงแบบทั่วไป
5.2 ผลลัพธ์ของระบบแรงพบกันที่จุดเดียว
5.3 ผลลัพธ์ของระบบแรงร่วมระนาบ
5.4 ผลลัพธ์ของระบบแรงขนาน
5.5 ผลลัพธ์เรนช์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 6. สมดุล
6.1 นิยามและเงื่อนไขของสมดุล
6.2 แผนภาพวัตถุอิสระ
6.3 สมดุลด้วยสองแรงและสามแรงกระทำ
6.4 สมดุลในระนาบ
6.5 สมดุลในปริภูมิ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 7. โครงสร้าง
7.1 หลักการของโครงสร้าง
7.2 แรงในชิ้นส่วนโครงถัก
7.3 แรงในชิ้นส่วนโครงกรอบ
7.4 แรงในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อที่ 8. แรงภายใต้ของไหลอยู่นิ่ง
8.1 ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ
ปริมาตรจำเพาะ น้ำหนักจำเพาะ
8.2 ความดันของของไหลอยู่นิ่ง
8.3 แรงเนื่องจากของไหลกระทำกับพื้นผิวเรียบ
8.4 แรงเนื่องจากของไหลกระทำกับพื้นผิวโค้ง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 9. การเคลื่อนที่ของอนุภาค
9.1 การเคลื่อนที่สัมบูรณ์
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งเป็นศูนย์
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งเปลี่ยนแปลง
- การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
9.2 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 10. การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
10.1 การเคลื่อนที่สัมบูรณ์
10.2 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์
10.3 จุดศูนย์กลางการหมุนชั่วขณะ


กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 11. กฎข้อที่สองของนิวตัน
11.1 กฎข้อที่สองของนิวตันกับการเคลื่อนของอนุภาค
11.2 กฎข้อที่สองของนิวตันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 12. งานและพลังงาน
12.1 งานและพลังงานของอนุภาค
12.2 งานและพลังงานของวัตถุเกร็ง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 13. การดลและโมเมนตัม
13.1 การดลและโมเมนตัมเชิงเส้นของอนุภาค
13.2 การดลและโมเมนตัมเชิงเส้นของวัตถุเกร็งกิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

การศึกษาใช้ระบบปัญหาโดยใช้ความรู้ทางกลศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหากิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

ทบทวนสรุปผลการเรียนรู้
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน