รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 59 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC825
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

เวลาเรียน ทุกวันพุธ 8:00 - 11:00 น.

การเรียน การสอนเป็นแบบ hybride โดย

เรียนผ่านระบบ ms team กลุ่มเรียน Engineering Materials

เรียนระบบปกติ ยธ. 1 - 103

**หมายเหตุ : ในสัปดาห์แรก ขอให้ นักศึกษา พบกันผ่านระบบ ms team

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

การเตรียมผู้เรียน ด้านระบบการเรียน
การสอน การมอบหมายงานและการวัดและประเมินผล
หน่วยที่ 1 บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
1.1 ความหมาย ความสำคัญ และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 แนวโน้มการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม

กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- วิดีทัศน์ภาพรวม

หน่วยที่ 2 โครงสร้างอะตอมและพันธะระหว่างอะตอม
2.1 โครงสร้างของอะตอม
2.2 พันธะทางเคมีของวัสดุ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 3 โครงสร้างของผลึก
3.1 ระบบโครงสร้างของผลึก
3.2 พิกัด ทิศทาง และระนาบในผลึก
3.3 ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 4 การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
4.1 การแพร่ของอะตอม
4.2 การแข็งตัวของโลหะ
4.3 การแข็งตัวของโลหะในแบบหล่อ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 5 สมบัติทางกลและการทดสอบ
5.1 ความเค้นกับความเครียด
5.2 การทดสอบแรงดึง
5.3 สมบัติที่ได้จากการทดสอบแรงดึง
5.4 การทดสอบความแข็ง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร และอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
6.1 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะผลึกเดี่ยว
6.2 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะพหุผลึก
6.3 กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ
6.4 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
6.5 การขึ้นรูปร้อน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 7 แผนภาพสมดุลเฟส
7.1 เฟสและกฎเฟส
7.2 สารละลายของแข็ง
7.3 สารประกอบทางเคมี
7.4 การสร้างแผนภาพเฟส
7.5 การวิเคราะห์แผนภาพเฟส
7.6 แผนภาพเฟสของโลหะผสมระบบ 2 ธาตุ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัดกลุ่ม

หน่วยที่ 8 วัสดุโลหะ
8.1 โลหะกลุ่มเหล็ก
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- วิดีทัศน์การถลุงโลหะ

8.2 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
8.3 การอบชุบเหล็กกล้า
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 9 โพลิเมอร์
9.1 กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน
9.2 โครงสร้างของโพลิเมอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัดกลุ่ม

9.3 การจำแนกชนิดของโพลิเมอร์
9.4 เทอร์โมพลาสติก
9.5 อีลาสโตเมอร์
9.6 เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์
9.7 สารปรุงแต่งสำหรับพลาสติก
9.8 กระบวนการผลิตโพลิเมอร์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 10 วัสดุเซรามิกและแก้ว
10.1 โครงสร้างผลึกของเซรามิก
10.2 สมบัติของเซรามิก
10.3 กระบวนการผลิตเซรามิก
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

10.4 การใช้งานเซรามิก
10.5 โครงสร้างของแก้ว
10.6 สมบัติของแก้ว
10.7 กระบวนการผลิต
10.8 การใช้งานของแก้ว

กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 11 วัสดุผสม
11.1 วัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคและวัสดุที่เป็นผง
11.2 วัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
11.3 สมบัติและคุณลักษณะของวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
11.4 การผลิตวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

11.5 วัสดุผสมแบบเป็นชั้น
11.6 ไม้
11.7 คอนกรีตและยางมะตอย

กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- สรุปเนื้อหา
- สื่อ Power point
- เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน