รายละเอียด

อุทกวิทยา / Hydrology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุทกวิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Hydrology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รบกวนนักศึกษาที่เข้ามาในรายวิชานี้แล้ว ทักหาอาจารย์ใน ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) นะครับ

รายวิชา - อุทกวิทยา

วงจรอุทกวิทยา
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การหมุนเวียนของอากาศ
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

น้ำจากอากาศ
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การคำนวณน้ำจากอากาศ
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การดัก
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การระเหย
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การคายน้ำของพืช การคายระเหย
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การซึมลงดิน
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การไหลของน้ำในแม่น้ำลำธาร
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

ชลภาพการไหล
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนกับน้ำท่า การวิเคราะห์ความถี่และความน่าจะเป็นในทางอุทกวิทยา
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การไหลหลากในอ่างเก็บน้ำ การไหลหลากในแม่น้ำ
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
นำเสนอหน้าชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
นำเสนอหน้าชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา
กิจกรรม : บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
นำเสนอหน้าชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน