รายละเอียด

การบริหารงานก่อสร้าง / Construction Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCV021
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานก่อสร้าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เวลาเรียน   ทุกวันศุกร์   13:00 - 16:00 น.

การเรียน การสอนเป็นแบบ hybride โดย

เรียนผ่านระบบ ms team   กลุ่มเรียน Construction Management

เรียนระบบปกติ   ยธ. 1 - 102 

**หมายเหตุ : ในสัปดาห์แรก ขอให้  นักศึกษา พบกันผ่านระบบ ms team  

รายวิชา - การบริหารงานก่อสร้าง

1.แจกประมวลการเรียนรายวิชา
2.แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

อุตสาหกรรมการก่อสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การจัดองค์การในงานก่อสร้าง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

กระบวนการก่อสร้างและ หลักการบริหารงานก่อสร้าง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

กระบวนการก่อสร้างและ หลักการบริหารงานก่อสร้าง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การวางแผนและควบคุมทรัพยากร
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การวางแผนและควบคุมทรัพยากร
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การบริหารด้านการเงินและระบบบัญชีการควบคุมค่าใช้จ่าย
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : -

การบริหารด้านการเงินและระบบบัญชี การควบคุมค่าใช้จ่าย
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การควบคุมคุณภาพงานและความปลอดภัย
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การบริหารสัญญา
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การบริหารและจัดการระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์กับการก่อสร้าง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง(ต่อ)
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

สรุปทบทวน
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ประกอบ
power point

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน