รายละเอียด

กลวิธีการสอนช่างเทคนิค / Didactic for Technical Teaching

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC808
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Didactic for Technical Teaching
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เวลาเรียน   ทุกวันอังคาร   8:00 - 12:00 น.  และวันศุกร์  8:00 - 11:00 น.

การเรียน การสอนเป็นแบบ hybride โดย

เรียนผ่านระบบ ms team   กลุ่มเรียน didactic for technical teaching

เรียนระบบปกติ   ยธ. 1 - 103 

**หมายเหตุ : ในสัปดาห์แรก ขอให้  นักศึกษา พบกันผ่านระบบ ms team  

รายวิชา - กลวิธีการสอนช่างเทคนิค

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
การจัดการเรียนรู้
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การจัดการเรียนรู้
-แผนการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ
-การฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอน
-วิธีการเลือกสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน
-การสร้างสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน
-การฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการใช้กิริยาท่าทางเพื่อการสื่อความหมาย
-การฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการใช้กิริยาท่าทางเพื่อการสื่อความหมาย
-การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีและเทคนิคการสอน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการใช้กิริยาท่าทางเพื่อการสื่อความหมาย
-การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีและเทคนิคการสอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการใช้กระดาน
-การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีและเทคนิคการสอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการจัดกิจกรรม
-การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีและเทคนิคการสอน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

กลวิธีและเทคนิคการสอน
-ทักษะการปฏิบัติในขั้นพยายาม
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การบูรณาการกลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้
-การบูรณาการการเรียนการสอน
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

การบูรณาการกลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้
-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคนิคการจัดชั้นเรียนและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
-เทคนิคการจัดชั้นเรียน
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคนิคการจัดชั้นเรียนและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
-เทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคนิคการประเมินและปรับผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
-การประเมินผลการสอน
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคนิคการประเมินและปรับผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
-แบบประเมินผลการสอน
-การฝึกปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน