รายละเอียด

ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา / philosophy and principle of vocational education

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : philosophy and principle of vocational education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เวลาเรียน   ทุกวันพฤหัสบดี   8:00 - 10:00 น.

การเรียน การสอนเป็นแบบ hybride โดย

เรียนผ่านระบบ ms team   กลุ่มเรียน philosophy and principle of vocational education

เรียนระบบปกติ   ยธ. 1 - 102 

**หมายเหตุ : ในสัปดาห์แรก ขอให้  นักศึกษา พบกันผ่านระบบ ms team  

รายวิชา - ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา

อธิบายเนื้อหาและงานที่ต้องทำในภาคเรียนนี้
บทที่ 1 ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.1 ทฤษฎีความหมายของหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.2 ขอบข่ายของหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.3 ความสำคัญของหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
กิจกรรม : บรรยายถามตอบ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม วิพากษ์ วิจารณ์ และวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้สื่อ Power Point

บทที่ 2 ศึกษา แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
2.1 ความหมายของการคิด
2.2 ความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ
2.3 การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
2.4 ทักษะ กระบวน และการพัฒนาการคิด

กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายหลักการแนวคิด โดยใช้สื่อ Power Point

2.5 การคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักบริหาร
2.6 วิวัฒนาการของแนวคิดในการจัดการ
2.7 การคิดทางการบริหารและการจัดการ
2.8 การคิดเชิงระบบ
2.9 การคิดเชิงวิเคราะห์

กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายหลักการแนวคิด โดยใช้สื่อ Power Point

2.10 การคิดแบบ CoRT (The CoRT Thinking Programme)
2.11 เครื่องมือทางการบริหารและการจัดการสำหรับการแก้ไขปัญหา
2.12 การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายกลุ่ม โปรแกรม Mind Map

กิจกรรมการคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยใช้สื่อ Power Point

2.13 แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายกลุ่ม ของนักปรัชญากลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อ Power Point

บทที่ 3 วิวัฒนาการและแนวโน้มของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไทย
3.1 พัฒนาการอาชีวศึกษาในอดีตของประเทศไทย
3.2 อาชีวศึกษายุคสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
3.3 อาชีวศึกษายุคสมัยกรุงธนบุรี
3.4 อาชีวศึกษายุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายโดยใช้สื่อ Power Point

3.5 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในสมัยรัชกาลที่9
3.6รูปแบบการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.7แนวโน้มการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไทย

กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายโดยใช้สื่อ Power Point

3.8 บทบาทของสถาบันการผลิตและการศึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการผลิต
3.9 บทบาทของหน่วยงานในส่วนกลาง สถานประกอบการ บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้เรียน
3.10 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายโดยใช้สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 วิวัฒนาการและแนวโน้มของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในต่างประเทศ
4.1 อาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
4.2 การอาชีวศึกษาของสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ
4.3 การอาชีวศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปรายโดยใช้สื่อ Power Point

4.4การอาชีวศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
4.5 การอาชีวศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
4.6 การอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

บทที่ 5 นโยบายการจัดการศึกษา แนวคิด และกลวิธีกรจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยื่นของชาติและของอาชีวะและเทคนิคศึกษา
5.1 นโยบายการจัดการศึกษาระดับประเทศไทย
5.2 นโยบายการจัดการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

5.3 นโยบายการจัดการศึกษา ระดับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.4 กลวิธีกรจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยื่นของชาติและของอาชีวะและเทคนิคศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
6.1 การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอาชีวะ
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

บทที่ 7 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการเรียนการสอนในอาชีวะศึกษา
7.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.2 การจัดการเรียนการสอนในอาชีวะศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

7.3 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7.4 คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนสายอาชีพ

กิจกรรม : บรรยาย รายงาน อภิปราย โดยใช้สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน