รายละเอียด

การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์ / Microcontroller System Design and Interface

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microcontroller System Design and Interface
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง 0818839294

รายวิชา - การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน