รายละเอียด

ระบบไฟฟ้ากำลัง / Electric Power System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Power System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง


กิจกรรม : ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มอบหมายโจทย์ปัญหา แนะนำวิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูล บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

ระบบต่อหน่วย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

ระบบต่อหน่วย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า และพารามิเตอร์สายเคเบิล
กิจกรรม : ทดสอบ บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า และพารามิเตอร์สายเคเบิล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม


แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า และพารามิเตอร์สายเคเบิล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า และพารามิเตอร์สายเคเบิล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า และพารามิเตอร์สายเคเบิล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

สอบระหว่างภสค
กิจกรรม :

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

พื้นฐานของการไหลกำลังไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

พื้นฐานของการไหลกำลังไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

พื้นฐานการคำนวณความผิดพร่องทางไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

พื้นฐานการคำนวณความผิดพร่องทางไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และทำโจทย์เพิ่มเติม

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน