รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 11 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101-วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Everyday Communication

รหัสวิชา: GEBLC101

หลักสูตร: .บ. เครื่องกล ปี 1  (4ปี)

วัน-เวลา: วันพุธ 12.00-15.00 น. 

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d79a4345dbb414f9e176bcdbcdcfa09%40thread.tacv2/conversations?groupId=53193b6f-d461-4e0a-ba65-770e6c6c34cf&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: h9dl3x3 

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials  

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียนwink

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 11

อาจารย์ผู้สอน