รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ. อุตสาหการ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 13 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101-วศ.บ.อุตสาหการ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 13
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ. อุตสาหการ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 13
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Everyday Communication

รหัสวิชา: GEBLC101

หลักสูตร: วศ.บ. อุตสาหการ ปี 1 (4ปี)

วัน-เวลา: วันจันทร์ 08.00-11.00 น. 

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bf9060eb608454ca8c0a44c0071ece4%40thread.tacv2/conversations?groupId=e64d0c11-08e5-4086-b277-112d9fabf42c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: e3nj71p

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials  

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียนwink

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ. อุตสาหการ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 13

อาจารย์ผู้สอน