รายละเอียด

การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 3 (4ปี)-ตาก Sec 1 / English Communication and Information Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC118-ศศ.บ.ภอ.ปี 3 (4ปี)-ตาก Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 3 (4ปี)-ตาก Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Communication and Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วัน-เวลา: วันอังคาร 13.00-17.00 น. 

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abf7ab9aec3ad4004b8caf8f1ba574010%40thread.tacv2/conversations?groupId=230fc1fd-2202-43eb-a750-dee3a2e3fbc9&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: ahlqpzy

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials 

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียนwink

รายวิชา - การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 3 (4ปี)-ตาก Sec 1

Introduction to the course
กิจกรรม : บรรยาย

Unit 1: Computer Application
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารตามรูปประโยคที่กำหนดเกี่ยวกับ "การใช้งานคอมพิวเตอร์"

Unit 2: Basic Parts of Computers
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์"

Unit 3: Hardware
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "ฮาร์ดแวร์"

Unit 4: Operating System and GUIs
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "ระบบปฏิบัติการและ GUIs"

Unit 5: Word Processing 1
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Word Processing"
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารผ่านการใช้โปรแกรม Task 1

Unit 5: Word Processing 2
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Word Processing"
นำเสนอแบบสาธิตการใช้โปรแกรม Task 2

Review
กิจกรรม : บรรยาย
ทบทวนและสรุป
อภิปรายซักถาม

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบกลางภาค

Unit 6: Spreadsheet 1
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Spreadsheet"
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารผ่านการใช้โปรแกรม Task 3

Unit 6: Spreadsheet 2
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Spreadsheet"
นำเสนอแบบสาธิตการใช้โปรแกรม Task 4

Unit 7: Databases
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Databases"
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

Unit 8: Presentation Software
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม Presentation Software"
นำเสนอแบบสาธิตการใช้โปรแกรม Task 5

Unit 9: Internet and Email
Unit 10: The Web
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
ฝึกสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ "โปรแกรม บนเว็บไซด์ต่างๆ"
นำเสนอแบบสาธิตการใช้โปรแกรม Task 6

Unit 11: Social Network and Etiquettes
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายซักถาม
การนำเสนอ Presentation กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ Social Network

Students' Presentation on "Technology Application in Learning English"
กิจกรรม : การนำเสนอผลงาน Presentation ในหัวข้อ "Technology Application in Learning English"

การสอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน