รายละเอียด

การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์ / Digital Image Processing and Computer Vision

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE180
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Image Processing and Computer Vision
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 Introduction to Image Processing & Computer Vision
- Course overview
- Introduction to image processing and machine vision
- Applications of image processing and Computer Vision.

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 2 รูปแบบของภาพ
- image formats
- Image Adjustment
- Image Acquisition notes: video card, frame grabber, video concepts
- Acquire 2 tone (black and white) image
- Understanding the histogram
- image size, scaling, and enlarging

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 3 การกรองสิ่งรบกวนและปรับแต่งภาพ
- Imaging Noise Models
- Image Filtering
- Correlation Filters
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

ทดสอบย่อย บทที่ 3 การกรองสิ่งรบกวนและปรับแต่งภาพ(ต่อ)
- Assumption in binary images is 2 colors: foreground vs. background
- P-Tile Method used in control environment
- Thresholding Techniques
- Automatic threshold for OCR App

กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

บทที่ 4 ขอบเขตของภาพ
- Regions
- Image Segmentation

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 4 ขอบเขตของภาพ(ต่อ)
- Texture Segmentation

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 4 ขอบเขตของภาพ(ต่อ)
- Blob Coloring

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ OCR เบื้องต้น
- thinning
- template matching
- Image histogram horizontal and vertical to separate lines of OCR
- Practical Template Matching when fonts change and size change

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 เทคนิคการหาขอบภาพ
- Edge detection using correlation operators for 1st derivative,2nd derivative and Canny

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 7 การหาขอบเขตและการรู้จักภาพ
- Contours and Boundary Detection
- Hough Transform

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

ทดสอบย่อย บทที่ 7 การหาขอบเขตและการรู้จักภาพ (ต่อ)
- Generalized Hough Transform
- Contour Matching and Object Recognition Examples

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ
พัฒนาโปรแกรมย่อย

บทที่ 8 การรับรู้ภาพโดยคอมพิวเตอร์
- Computing Optical Flow and Stereo Vision

กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งาน 1 บน embedded system
กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งาน 2 embedded system
กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งาน 3 การประมวลผลแบบขนาน
กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน