รายละเอียด

เขียนแบบช่างกลโรงงาน / Machine Tool Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04413104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบช่างกลโรงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

04413104 เขียนแบบช่างกลโรงงาน
Machine Tool Drawing
3 04413104_SEC_1 29 สิงหาคม 2563
13:00-15:00
31 ตุลาคม 2563
13:00-15:00

รายวิชา - เขียนแบบช่างกลโรงงาน

อาจารย์ผู้สอน