รายละเอียด

การบริหารการผลิต / Production Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG108_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารการผลิต

อาจารย์ผู้สอน