รายละเอียด

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก / Timber and Steel Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Timber and Steel Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

บทที่ 1 บทนำการออกแบบโครงสร้างไม้

บทที่1 บทนำการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

กิจกรรม : - แจ้งเกณฑ์ความรู้และเกณฑ์
การทดสอบความรู้ ในรายวิชานี้
ของสภาวิศวกรเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-แจ้งเอกสารประกอบการเรียน
-แจ้งเกณฑ์การทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
-แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาท
ในการเรียนการสอน
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–งานที่มอบหมายครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาออกแบบ
โครงสร้างอาคารไม้ 1 เล่ม
ออกแบบโครงสร้างเหล็ก 1 เล่ม
เกณฑ์ในการให้คะแนนรายงาน
ลักษณะรูปแบบอาคาร
ข้อกำหนด กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงดึง (ครั้งที่ 1)

บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงดึง(ครั้งที่ 1)
กิจกรรม : บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
-แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงดึง (ครั้งที่ 2)

บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงดึง(ครั้งที่ 2)
กิจกรรม : บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงอัด (ครั้งที่ 1)

บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงอัด (ครั้งที่ 1)
กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงอัด (ครั้งที่ 2)

บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงอัด (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม : บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงดัดและแรงเฉือน (ครั้งที่ 1)

บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงดัดและแรงเฉือน (ครั้งที่ 1)
กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างไม้
รับแรงดัดและแรงเฉือน (ครั้งที่ 2)

บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
รับแรงดัดและแรงเฉือน (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างไม้
โครงสร้างแรงอัดร่วมกับแรงตามแนวแกน(ครั้งที่ 1)
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างแรงอัดร่วมกับแรงตามแนวแกน

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างไม้
โครงสร้างแรงอัดร่วมกับแรงตามแนวแกน(ครั้งที่ 2)
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างแรงอัดร่วมกับแรงตามแนวแกน(ครั้งที่ 2)

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้างไม้
ข้อต่อตะปู และ ตะปูเกลียวปลายปล่อย

บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ข้อต่อสลักเกลียวและหมุดย้ำ

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างไม้
ข้อต่อสลักเกลียว

บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ข้อต่อแบบเชื่อม

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างไม้
คานประกอบ

บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
คานประกอบ

กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างไม้
เสาประกอบ

บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
เสาประกอบ
กิจกรรม : -บรรยายทฤษฏี ยกตัวอย่างประกอบแสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การออกแบบโครงสร้างไม้
ทบทวนบทเรียน

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : - ยกตัวอย่างโจทย์ประกอบ แสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การออกแบบโครงสร้างไม้
ฝึกทำข้อสอบสภาวิศวกร

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ฝึกทำข้อสอบสภาวิศวกร
กิจกรรม : - ยกตัวอย่างโจทย์ประกอบ แสดงรายการคำนวณแต่ละขั้นตอนบนกระดาน
-ซักถามคำถาม
–มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
-ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน