รายละเอียด

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ / Materials Testing Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Materials Testing Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

อธิบายลัษณะรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา หน่วยกิต และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งให้นักศึกษาแนะนำตัวเอง และแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐก่อสร้าง
- ความหมายและประเภทของอิฐ
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อิฐก่อสร้างสามัญ
- ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของอิฐในพื้นที่จังหวัดตาก
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้

การทดสอบหาค่าการรับแรงอัดของอิฐ
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อิฐก่อสร้างสามัญ
- ปฏิบัติการทดสอบหาค่าการรับแรงอัดของอิฐในพื้นที่จังหวัดตาก
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : บรรยาย ใช้สื่อแผ่นใส และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

การทดสอบหาค่าการรับแรงดัดของอิฐ
- ปฏิบัติการทดสอบหาค่าการรับแรงอัดของอิฐในพื้นที่จังหวัดตาก
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ
- จัดทำรายงานเรื่องวัสดุ ประเภทที่ใช้ก่อ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้
- ลักษณะของเนื้อไม้ การเกิด
- ค่ามาตรฐานของไม้
- ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความแข็ง และความต้านทานแรงเฉือนของไม้
- ค่ามาตรฐานความแข็ง และการรับแรงเฉือนของไม้
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความแข็ง และความต้านทานแรงเฉือนของไม้
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัดของไม้
- ค่ามาตรฐานความต้านทานแรงดัดของไม้
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดของไม้
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวขนานเสี้ยน
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวขนานเสี้ยน
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวตั้งฉากเสี้ยน
- ลักษณะการใช้งานของไม้ในลักษณะตั้งฉากเสี้ยน
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวตั้งฉากเสี้ยน
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ
- จัดทำรายงานเรื่องไม้

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
- มาตรฐานและผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการ ทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงของเหล็กข้ออ้อย
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงของเหล็กข้ออ้อย
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการ ทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงเฉือนของเหล็ก
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงเฉือนของเหล็ก
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการ ทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงรอยเชื่อมของเหล็ก
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงรอยเชื่อมของเหล็ก
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการ ทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ
- จัดทำรายงานเรื่องเหล็ก

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าความต้านทานของสลักเกลียวในไม้
- ปฏิบัติการทดสอบค่าความต้านทานของสลักเกลียวในไม้
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำผลการ ทดสอบ
- การเขียนรายงานผลการทดสอบ
- จัดทำรายงานเรื่องรอยต่อของเหล็ก และไม้

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

นักศึกษารายงานหน้าห้องเรียนในเรื่องที่ถูกมอบหมาย
นักศึกษายกตัวอย่าง ในเรื่องการนำความรู้ ไปช่วยผู้อื่นในสังคม คนละหนึ่งตัวอย่าง

กิจกรรม : ใช้สื่อแผ่นใส หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำการทดสอบเป็นกลุ่ม ตามที่แบ่งไว้
บูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ

เตรียมสอบปลายภาค
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน