รายละเอียด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Computer Networks

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทบทวน OSI Layer, TCP/IP Routing
กิจกรรม : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Unix และการ config IP address, Routing

การเรืยน VLAN, VLAN VTP
กิจกรรม : การสร้างและใช้งาน VLAN, VLAN VTP

การเรืยน Inter VLAN, IEEE 802.1q
กิจกรรม : การสร้างและใช้งาน Inter VLAN

Spanning Tree
กิจกรรม : การใช้งาน STP

เรืยนรู้เรื่อง OSPF protocol
กิจกรรม : การใช้งาน OSPF

IPV4 Network address translation
กิจกรรม : การใชงาน NAT, PAT

ทดสอบการประยุกต์ใช้งาน STP, VLAN, OSPF, NAT
กิจกรรม : สอบบน Simulation

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

DHCP
กิจกรรม : การสร้าง DHCP โดยใช้ Router, Switch
การสร้าง Server ให้บริการ DHCP

DNS
กิจกรรม : การสร้างการให้บริการ DNS โดยใช้ Simulation
การสร้าง Server ให้บริการ DNS

ทดสอบประขุกต์ใช้งาน DNS, DHCP
กิจกรรม : สอบการสร้าง Server ให้บริการ

ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย, Firewall, ACL
กิจกรรม : การสร้างกฏการป้องกันบนระบบเครือข่าย

ทดสอบการสร้างกฏการป้องกันบนอุปกรณ์ Router, Switching, และระบบเครือข่าย
กิจกรรม : สอบการสร้างการป้องกันภัยบนระบบเครือข่าย

ระบบ cloud computing
การประยุกต์ให้บริการระบบ cloud โดยให้บริการ DNS และ Subdomain
กิจกรรม : การสร้าง private cloud เพื่อให้บริการ
สร้าง DNS server ให้บริการบนระบบ cloud

การประยุกต์สร้าง Server ขนาดเล็กสำหรับ SME โดยใช้ Raspberry PI หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทันสมัย
กิจกรรม : ติดตั้งและให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Raspberry Pi หรือ อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทันสมัย

การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร
กิจกรรม : สอบประยุกต์การให้บริการ server บนระบบ cloud

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน