รายละเอียด

วงจรดิจิทัล / Digital Circuits

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ 095-634-2511

รายวิชา - วงจรดิจิทัล

1. ระบบตัวเลขและรหัส
1.1 ระบบตัวเลข
1.2 การแปลงฐานเลข
1.3 รหัสไบนารี่
1.4 แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

2. พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชันลอจิก
2.1 ความหมายของคำที่ใช้ในวงจรดิจิทัล
2.2 ลอจิกเกตพื้นฐาน
2.3 พีชคณิตบูลีน
2.4 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

2. พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชันลอจิก
2.5 รูปแบบมาตรฐานของสมการลอจิก (standard form of
logic expression)
2.6 การลดรูปสมการโดยใช้แผนผังคาร์โน (Karnaugh Map)
2.7 การลดทอนฟังก์ชันด้วยวิธี ควิน-แมคคลัสกี้ ( Quine-
McCluskey)
2.8 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 2

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

3. การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน
3.1 ออกแบบวงจรคอมไบเนชัน
3.2 วงจรเข้ารหัส
3.3 วงจรถอดรหัส
3.4 วงจรเปลี่ยนรหัส
3.5 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 3-5

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

3. การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน
3.6 วงจรมัลติเพลกเซอร์/ตัวเลือกข้อมูล
3.7 วงจรดีมัลติเพลกเซอร์/แยกข้อมูล
3.8 การประยุกต์ใช้วงจรลอจิกคอมไบเนชัน
3.9 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 6-7

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

4. วงจรซีเควนเชียลเบื้องต้น
4.1 รูปแบบจำลองของวงจรซีเควนเชียล
4.2 หลักการของวงจรซีเควนเชียล
4.3 หน่วยความจำ
4.4 ประเภทของวงจรซีเควนเชียล
4.5 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 8

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

5. การออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะ
5.1 วงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะ
5.2 สภาวะการทำงานตามขั้นตอน
5.3 ออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะ
5.4 การลดสภาวะของวงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะ
5.5 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 9

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

6. การออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบไม่เข้าจังหวะ
6.1 วงจรซีเควนเชียลแบบไม่เข้าจังหวะ
6.2 หลักการออกแบบวงจรพัลซ์โหมด
6.3 หลักการออกแบบวงจรฟันดาเมนตัลโหมด
6.4 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 10

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

7. หน่วยคำนวณ และลอจิกด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล
7.1 การบวกเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และเลขฐานสิบหก
7.2 การลบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และเลขฐานสิบหก
7.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจํานวนลบของเลขฐานต่างๆ
7.4 การคูณเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และเลขฐานสิบหก
7.5 การหารเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด เลขฐานสิบหก
7.8 แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

7. หน่วยคำนวณ และลอจิกด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล
7.7 วงจรคำนวนทางคณิตศาสตร์
7.8 หน่วยคำนวน
7.9 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 11

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

8. การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
8.1 การแปลงสัญญาณแอนะล๊อกและดิจิทัล
8.2 การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก
8.3 การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
8.4 การแก้ไขข้อบกพร่องของวงจรแปลงข้อมูล
8.5 ฝึกปฏิบัติ งานที่มอบหมาย ใบงานที่ 12

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

9. การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม
9.1 องค์ประกอบของระบบ
9.2 ระบบนับจํานวนผู้เข้า/ออกห้องหรืออาคารและการควบคุม
หลอดไฟฟ้า
9.3 เครื่องวัดความเร็วลมระบบดิจิตอล
9.4 เครื่องเตือนความเร็วสูง
9.5 การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ด้วยสวิตช์ตัวเดียว
9.6 เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้
9.7 แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

10. อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่
10.1 การออกแบบระบบดิจิทัลในปัจุบัน
10.2 ชิพที่สามารถโปรแกรมได้
10.3 เทคโนโลยีของ FPGAs
10.4 ความรู้เบื้องต้นภาษาวีเอชดีแอล
10.5 แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กําหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย สาธิตด้วยซอฟต์แวร์

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

การสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : การสอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน