รายละเอียด

โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย / Power Plant and Substation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power Plant and Substation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

เส้นโค้งโหลด
กิจกรรม : ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มอบหมายโจทย์ปัญหา แนะนำวิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูล นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน
กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าย่อย

ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

การจัดวางอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

การควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบอัตโนมัติ
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

ระบบการต่อลงดิน
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

โรงไฟฟ้าดีเซล
กิจกรรม : นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
กิจกรรม : ทดสอบย่อย และนักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่มและบรรยายเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าแหล่งพลังงาน หมุนเวียน
กิจกรรม : ศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จ.ลำปาง)

ทบทวนหรือศึกษาดูงาน
กิจกรรม : ทบทวนหรือศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จ.ลำปาง)

อาจารย์ผู้สอน