รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคาระห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

Team link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a4c3e15b9c448daaa5c9c6d52644d01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4184b97b-5d5b-4a22-9c99-602177664d3e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

ชี้แจงเกี่ยวกับขอบข่ายการเรียนการสอนชองหลักสูตรและการจัดเก็บคะแนนรวมทั้งการตัดเกรด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..

บทที่ 1 หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
- ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
- หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
- ประเภทของกระแสไฟฟ้า
- วงจรต่างๆในทางไฟฟ้าและการคำนวณค่าที่เกี่ยวข้อง
- การแปลงวงจรสตาร์ - เดลต้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
- คำนวณโดยวิธีเคอร์ชอฟฟ์
- คำนวณโดยวิธีเมท
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 3 หลักการไฟฟ้ากระแสสลับ
- การกำเนิดไฟฟ้าสลับ 1 เฟส
- การคำนวณค่าต่างๆ
- เฟสเซอร์ไดอะแกรมของวงจร
- การคำนวณเลขเชิงซ้อน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 4 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
- ประเภทขององค์ประกอบในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
- การต่อวงจรแบบต่างๆและการคำนวณค่าที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า
- หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
- การแบ่งประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ
- การคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- หม้อแปลงแบบ3 เฟส
- ลักษณะการต่อหม้อแปลงแบบต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 6 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
- ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องกล
- ประเภทของเครื่องกลแบบต่างๆ
- การต่อเครื่องกลแบบต่างๆ
- การนำเครื่องกลไปใช้งาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 7เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส
- ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องกล
- ประเภทของเครื่องกลแบบต่างๆ
- การต่อเครื่องกลแบบต่างๆ
- การนำเครื่องกลไปใช้งาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่8 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส
- ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องกล
- ประเภทของเครื่องกลแบบต่างๆ
- การต่อเครื่องกลแบบต่างๆ
- การนำเครื่องกลไปใช้งาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 9 หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส
- การกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
- การแบ่งประเภทของระบบไฟ 3 เฟส
- การเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม
- การต่อวงจรและการคำนวณค่าต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 10 วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
- การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในปัจจุบัน
- ประเภทของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแบบต่างๆ
- การคำนวณการคิดค่าไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 11 สายไฟฟ้า
- ประเภทของสายไฟฟ้า
- การหาค่าต่างๆจากตารางสาย
- การคำนวณหาค่าความต้านทานของสายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่12อุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้า
- ประเภทของอุปกรณ์ตัดตอน
- หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนแบบต่างๆ
- ตัวอย่างที่ใช้งาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 13 หลักการเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้า
- หลักการทำงาของเครื่องวัดแบบต่างๆ
- โครงสร้างของเครื่องมือวัด
- อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการวัดค่

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

บทที่ 14 การนำเครื่องวัดมาใช้งาน
- การต่อวงจรของเครื่องวัด
- การอ่านค่าต่างๆบนสเกลของเครื่องวัด
- การคำนวณค่าต่างๆที่ได้จากการวัด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2 ชม..
ปฎิบัติการทดลอง 3 ชม.

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน