รายละเอียด

การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร / Planning and Production Control in Food Industry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Planning and Production Control in Food Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การพยากรณ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผน การผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุและกําลังการผลิต การจัดสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการและควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิตขั้นสูง โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร และการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร 

รายวิชา - การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

-แนะนําและพูดถึงภาพรวมของ เนื้อหาวชิา/กิจกรรมการเรียนการ สอน/ประโยชน์และจุดมุ่งหมาย ของวิชา
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทราบ ข้อมูลพื้นฐานด้านความพร้อมและ ความต้องการของนักศึกษา

กิจกรรม : เวทีเสวนา

บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการระบบการผลิต และบทบาทของการวางแผนและควบคุม
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 2 การพยากรณ์การผลิต (Forecast demands)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด
- ใช้กรณีศึกษา เรื่อง การพยากรณ์การผลิตในอุตสาหกกรรมอาหาร โดยให้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์เสมือนจริง และให้นักศึกษาใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ และการใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (งานกลุ่ม)

บทที่ 2 การพยากรณ์การผลิต (Forecast demands)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 3 การวางกำลังการผลิต (Capacity planning)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 4 การวางแผนการผลิตโดยรวม (Aggreate planning)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อย

บทที่ 5 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Analysis and Control)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด
- มอบหมายให้ ค้นคว้าศึกษาเรื่อง การจัดการสินค้าคงคลังรูปแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน (งานกลุ่ม)

บทที่ 6 การกำหนดตารางการผลิตหลัก (MSP: Master Production Schedule)
นำเสนอผลงานจากรายงานกลุ่ม และสรุปเนื้อหา
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค

กิจกรรม :

บทที่ 7 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Materials Requirements Planning (MRP)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 8 การจัดลำดับงาน (Job Sequencing)
บทที่ 9 การวางแผนโครงการ (Project planning)
บทที่ 10 การจัดสมดุลสายการผลิต (Assembly line balancing)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด
- ใช้กรณีศึกษา เรื่อง การจัดลำดับงานในระบบอุตสาหกรรม ให้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์เสมือนจริง และให้นักศึกษาใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ และการใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (งานกลุ่ม)

บทที่ 11 การจัดการคุณภาพ (Management of Quality)
บทที่ 12 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
นำเสนอผลงานจากรายงานกลุ่ม และสรุปเนื้อหา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 13 การจัดการการผลิตขั้นสูง
-การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด
- มอบหมายให้ ค้นคว้าศึกษาบทความ และนำเสนอ เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบทางการเกษตร

บทที่ 13 การจัดการการผลิตขั้นสูง
-ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายแบบฝึกหัด

บทที่ 14 การจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรฐานอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายให้ ค้นคว้าศึกษา ทำรายงาน และนำเสนอ เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรฐานอุตสาหกรรม (งานกลุ่ม)

บทที่ 15 การออกแบบระบบป้องกัน อันตรายจากเครื่องจักรกล งานไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ หม้อไอน้ำ สารเคมี และอัคคีภัย-
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ power point เอกสารประกอบการสอนและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ซักถาม ฝึกทำและวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์
- มอบหมายให้ ค้นคว้าศึกษา ทำรายงาน และนำเสนอ เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกัน อันตรายจากเครื่องจักรกล งานไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ หม้อไอน้ำ สารเคมี และอัคคีภัย (งานกลุ่ม)

-นำเสนอหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรฐานอุตสาหกรรม
-นำเสนอหน้า เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกัน อันตรายจากเครื่องจักรกล งานไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ หม้อไอน้ำ สารเคมี และอัคคีภัย
-ทบทวน

กิจกรรม : -เวทีเสวนา
-ซักถาม

อาจารย์ผู้สอน