รายละเอียด

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Architecture and Organization

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Architecture and Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนวิชานี้ผ่านทาง Ms Teams
Teams Code: fwuwquh

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงผ่านทาง
เบอร์โทร: 0875196332
E-mail: anupong@rmutl.ac.th
Line: anupong.mai

รายวิชา - โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

แนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่ต้องศึกษาในวิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวัดและประเมินผล

ปฏิบัติ การวัดประสิทธิภาพของระบบ

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี หลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติ ติดตั้งระบบปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง (1)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี ชุดคำสั่งและการทำงานของตัวประมวลผล

ปฏิบัติ ติดตั้งระบบปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง (2)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี การทำงานของโปรแกรมย่อยและอินเตอร์พท์

ปฏิบัติ เขียนโปรแกรมภาษาแอบแซมบลี้
กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติ การใช้งาน Virtualization (1)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี โครงสร้างพื้นของระบบหน่วยความจำ

ปฏิบัติ การใช้งาน Virtualization (2)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี หน่วยความจำแบบแคช

ปฏิบัติ การใช้งาน Virtualization (3)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี หน่วยความจำเสมือน

ปฏิบัติ การใช้งาน Containner (1)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

ทฤษฎี อุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต

ปฏิบัติ การใช้งาน Containner (2)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี การเชื่อมต่อกับระบบบัส

ปฏิบัติ การติดตั้งและใช้งาน FreeNAS

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี มาตรฐานอุปกรณ์ต่อพ่วง

ปฏิบัติ ติดตั้งและใช้งาน Raspberry Pi (1)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี คอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผล

ปฏิบัติ ติดตั้งและใช้งาน Raspberry Pi (2)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฎี การวัดประสิทธิภาพของระบบ

ปฏิบัติ การใช้งาน Thin Client ด้วย Embedded Board

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฏี คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (1)

ปฏิบัติ การใช้งาน Cluster ด้วย Embedded Board (1)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

ทฤษฏี คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (2)

ปฏิบัติ การใช้งาน Cluster ด้วย Embedded Board (2)

กิจกรรม : บรรยายและสาธิต 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี

ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน