รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.20_ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ) / Academic English/sec.20_Electrical Educational Engineering 2 (transferred)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_GEBLC103_sec.20
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.20_ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English/sec.20_Electrical Educational Engineering 2 (transferred)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 20 สำหรับนักศึกษา ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ) 

 

ทำการสอนโดยใช้ Microsoft Teams ทุกวันจันทร์ 8.00-11.00

enlightenedกดที่ link หรือ แสกน QR Code ห้อง เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน)

 


นักศึกษาควร print เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

 

มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนนการทำกิจกรรมทุกคาบเรียน ไม่ควรขาดเรียน หรือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เพราะจะมีกิจกรรมตลอดการสอน

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.20_ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ)

อาจารย์ผู้สอน