รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 8) / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_Sec 8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 8)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม Microsoft Teams ตาม Link ที่แนบไว้ ค่ะ

นักศึกษาสามารถติอต่อผู้สอนได้ทาง 

โทรศัพท์ 0866796226 (ใช้เป็นเบอร์ line ด้วย)

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 8)

อาจารย์ผู้สอน