รายละเอียด

สัมมนาพืชศาสตร์ / Plant Science Seminar

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21019498
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Science Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สัมมนาพืชศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

เทคนิคการเตรียมสื่อ power point และเทคนิคการนำเสนอ
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

เทคนิคการเตรียมสื่อ power point และเทคนิคการนำเสนอ
กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ประชุมวิชาการพืชศาสตร์
กิจกรรม : 1. นักศึกษาร่วมกันจัดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการพืชศาสตร์
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) จากรายงานปัญหาพิเศษฯ
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการนำเสนอแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point และให้มีการซักถาม/ข้อเสนอแนะ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน