รายละเอียด

การปรับปรุงพันธุ์พืช / Plant Breeding

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การปรับปรุงพันธุ์พืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การปรับปรุงพันธุ์พืช

ความหมาย ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชและวิธีการสืบพันธุ์ของพืช

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

ความหมาย ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชและวิธีการสืบพันธุ์ของพืช
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งกำเนิดของพืช และขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์พืช
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งกำเนิดของพืช และขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์พืช
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบ Brain Storming Group

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบ Brain Storming Group

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบ Brain Storming Group
4. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
4. การนำเสนองานด้วยวิธีรายงานและหรือปากเปล่าประกอบ power point

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบ Brain Storming Group

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
4. การนำเสนองานด้วยวิธีรายงานและ/หรือปากเปล่าประกอบ power point

การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานสภาพแวดล้อมต่างๆ
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

พันธุ์พืชและการรับรองพันธุ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน