รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ / Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL208

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์

3(2-3-5)

 

Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)

 

รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี

 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิว ทรงตัน การควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกลของชิ้นงาน

 

Study and practice of 2D and 3D computer-aided design programs including a surface and solid; programming numerical controls, and actuator systems; the interpolation in production systems; programming machine controls. machines controlled by computers; analysis of the mechanical properties of the workpiece.

 

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอน