รายละเอียด

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์ / Industrial Robotics and Machine Vision

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Robotics and Machine Vision
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL204

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์

3(2-3-5)

 

Industrial Robotics and Machine Vision

 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติของหุ่นยนต์ ประเภทและชนิดของหุ่นยนต์ โครงสร้างกายภาพของหุ่นยนต์ และองค์ประกอบโครงสร้างอื่นๆ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ชนิดของระบบขับเคลื่อน การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การโปรแกรมหุ่นยนต์และภาษาโปรแกรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ติดตั้งที่ปลายหุ่นยนต์ การออกแบบปากจับและชนิดเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ ระบบวิชันหุ่นยนต์กลจักร

 

Study and practice of fundamental robot technology, including history, types and kinds of robots; physical structure robots and other structural elements; apply industrial robots to basic moving, arm robots and mobile robotics; programming control of industrial robots; design equipment at gripper support and sensor types of robots; analysis of movement robotics and vision systems robots.

 

รายวิชา - หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์

อาจารย์ผู้สอน