รายละเอียด

การประกันคุณภาพทางการศึกษา / Educational Quality Assurance

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC813
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Quality Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา อ. นิพนธ์  เลิศมโนกุล

หมายเลข  084 581 3912

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab576e4ebbf654ba4b863c7fb0678ecef%40thread.tacv2/conversations?groupId=fdff6d47-0a37-442d-80ff-6b4ab2437250&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การประกันคุณภาพทางการศึกษา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 บทบาทสำคัญ และการกำหนดกระบวนการทำงานของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT / เอกสาร พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
เอกสารมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT/
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

กิจกรรม : นำเสนอผลงาน อภิปรายประกอบ PPT

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 อุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.3 แนวปฏิบัติการจัดการคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย/
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย/
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
3.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT/
อภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
3.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
3.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภา2

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.2 นิยามที่เกี่ยวข้องของการทำรายงานการประเมินตนเอง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)
4.3 รูปแบบของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)
4.4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)
4.5 การจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
5.1 บทบาทและหน้าที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
5.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
5.3 การเขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน