รายละเอียด

เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ / Dairy and Dairy Products Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Dairy and Dairy Products Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

- วิชานี้เรียนสนุก เอาไปใช้ได้จริงในอาชีพ ในประเทศไทยมีบริษัทนมและผลิตภัณฑ์จากนมมากมายที่นักศึกษามีโอกาสได้เข้าทำงานในอนาคต

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลินทรีย์ของน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำนม กระบวนการแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

      Study on milk composition, their physico-chemical and microbiological properties; factor affecting to dairy quality; processing; analysis and quality control of dairy and dairy products.

รายวิชา - เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์

บรรยาย
การสร้างน้ำนม
ปฏิบัติการ
การสร้างน้ำนม

กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
4. ปฏิบัติโดยการดูการสร้างและการรีดนมจริงจากฟาร์มโคนม

บรรยาย
องค์ประกอบของน้ำนม
ปฏิบัติการ
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม
- การวิเคราะห์หาปริมาณไขมันในน้ำนม

กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
4. สอนปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทุกคน และมอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการ

บรรยาย
สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลินทรีย์ของน้ำนม
ปฏิบัติการ
การหาค่าความถ่วงจำเพาะและการหาปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำนม

กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
4. สอนปฏิบัติโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทุกคน และมอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการ

บรรยาย
คุณภาพและการเสื่อมเสียของน้ำนม
ปฏิบัติการ
การหาปริมาณกรด (Acidity Test) การทดสอบน้ำนมเกิดการแข็งตัวเนื่องจากความร้อน (clot-on-boiling test/COB) และการทดสอบการตกตะกอนจากแอลกอฮอล์ (Alcohol test)

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทุกคน และมอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการ

บรรยาย
กระบวนการแปรรูปน้ำนมขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการ
- การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนม
- การพาสเจอร์ไรซ์และการทดสอบประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรซ์

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

หัวข้อต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 5
บรรยาย
กระบวนการแปรรูปน้ำนมขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการ
- การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนม
- การพาสเจอร์ไรซ์และการทดสอบประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรซ์

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

บรรยาย
ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมนมชนิดต่างๆ
- ครีม
- เนย
ปฏิบัติการ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ครีมสด
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยสด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 7
บรรยาย
ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมนมชนิดต่างๆ
- ครีม
- เนย
ปฏิบัติการ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ครีมสด
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยสด
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บรรยาย
ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมนมชนิดต่าง ๆ
- เนยแข็ง
- นมหมัก
- ไอศกรีม
ปฏิบัติการ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหมัก
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

กิจกรรม :
1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 10
บรรยาย
ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมนมชนิดต่าง ๆ
- เนยแข็ง
- นมหมัก
- ไอศกรีม
ปฏิบัติการ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหมัก
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 10-11
บรรยาย
ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมนมชนิดต่าง ๆ
- เนยแข็ง
- นมหมัก
- ไอศกรีม
ปฏิบัติการ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหมัก
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

บรรยาย
อุปกรณ์การแปรรูป และสุขาภิบาลของโรงงานนม
ปฏิบัติการ
ออกแบบผังโรงงานนม กำหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำความสะอาด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

บรรยาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม
ปฏิบัติการ
สืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม พร้อมเตรียมสื่อนำเสนอ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายด้วย โปรแกรม Power point
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการศึกษา
3. สอนปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการทดลอง
4. กำหนดให้นักศึกษาทำความเข้าใจ และสังเคราะห์วิธีการทดลองออกมาเป็นแผนภูมิ
5. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานหลังจากที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ

นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- การออกแบบผังโรงงานนม กำหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำความสะอาด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม

กิจกรรม : 1. มอบหมายงานให้นักศึกษาตั้งหัวข้อ รวบรวมข้อมูล ทำรายงาน และนำเสนอ ที่เกี่ยวกับการบูรณการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับน้ำนมและการแปรรูป การออกแบบโรงงานนม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 15
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- การออกแบบผังโรงงานนม กำหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำความสะอาด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม

กิจกรรม : 1. มอบหมายงานให้นักศึกษาตั้งหัวข้อ รวบรวมข้อมูล ทำรายงาน และนำเสนอ ที่เกี่ยวกับการบูรณการความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับน้ำนมและการแปรรูป การออกแบบโรงงานนม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน