รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตร / Curriculum Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC806
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาหลักสูตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Curriculum Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ของ อ. นิพนธ์  เลิศมโนกุล

หมายเลขติดต่อ  084 581 3912

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a602fb6c0c2e14114b421dd7152a1e300%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4c9b67a-13eb-4640-96e1-b91eec333d5e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การพัฒนาหลักสูตร

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร(ต่อ)
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน
1.4 ความเชื่อมโยงของหลักสูตรกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตร
2.1 องค์ประกอบของหลักสูตร
2.2 รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตร (ต่อ)
2.3 โครงสร้างของหลักสูตรระดับต่าง ๆ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตร (ต่อ)
2.4 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
2.5 ลักษณะหลักสูตรการอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่พึงประสงค์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร
3.1 ความหมายของการประเมินผลหลักสูตร
3.2 แนวทางในการประเมินผลหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร (ต่อ)
3.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตร
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร (ต่อ)
3.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตร (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร
4.1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
4.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
4.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
4.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
4.4 การจัดทำหลักสูตรรายวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
4.5 สภาพและแนวโน้มของหลักสูตรอาชีวะ.....
4.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. FDF
อภิปราย

บทที่ 5 การจัดทำและบริหารหลักสูตร
5.1 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
5.2 การวางแผนการจัดทำหลักสูตร
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

บทที่ 5 การจัดทำและบริหารหลักสูตร (ต่อ)
5.3 การนำหลักสูตรไปใช้และการบริหารหลักสูตร

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ
1. PPT
2. PDF
อภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน