รายละเอียด

ธุรกิจเบื้องต้น / Introduction to Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05000001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ธุรกิจเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน