รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน / Information For Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information For Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน mail

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการชีวภาพ ห้อง ABL 203

E-mail : sirilux.kaewsiri@gmail.com

ช่องทางการเข้าห้องเรียนใน Ms Team

     yes  https://bit.ly/2Bf7Cv2

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน