รายละเอียด

องค์การและการจัดการ / Organization and Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์การและการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - องค์การและการจัดการ

ปฐมนิเทศรายวิชา ลักษณะการเรียนการสอน โดยใช้ประมวลการสอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา ถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

บทที่ 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- ลักษณะของธุรกิจ
- การเป็นผู้ประกอบการ
- มนุษย์, ทรัพยากรธรรมชาติและ คุณธรรมจริยธรรม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

บทที่ 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- ลักษณะของธุรกิจ
- การเป็นผู้ประกอบการ
- มนุษย์, ทรัพยากรธรรมชาติและ คุณธรรมจริยธรรม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและระหว่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- ความสัมพันธ์ของ “การจัดการ” กับ “การบริหาร”
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการ
- ฝ่ายภาพรวมเป็นลักษณะของโครงสร้าง
- ฝ่ายภาพรวมเป็นลักษณะของพฤติกรรม
-ฝ่ายภาพรวมเป็นลักษณะของการบูรณาการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปฏิบัติงานขององค์การ
- ความสำคัญของการวางแผน
- ผู้รับผิดชอบการวางแผนและคุณสมบัติของนักวางแผน
- องค์ประกอบของการวางแผน
- เทคนิคและเครื่องมือของการวางแผน
- กระบวนการวางแผน
- การวางแผนในองค์การแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปฏิบัติงานขององค์การ
- ความสำคัญของการวางแผน
- ผู้รับผิดชอบการวางแผนและคุณสมบัติของนักวางแผน
- องค์ประกอบของการวางแผน
- เทคนิคและเครื่องมือของการวางแผน
- กระบวนการวางแผน
- การวางแผนในองค์การแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

ความหมายของการจัดองค์การ
- กระบวนการจัดองค์การ
- ประเภทการจัดองค์การ
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- การให้พ้นจากตำแหน่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

ความหมายของการจัดองค์การ
- กระบวนการจัดองค์การ
- ประเภทการจัดองค์การ
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- การให้พ้นจากตำแหน่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทดสอบก่อนเรียน บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

ความหมายของการอำนวยการ
- ลักษณะของการอำนวยการ
- ผู้นำ ผู้บริหาร และภาวะผู้นำ
- แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
- ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
- แนวโน้มการศึกษาภาวะผู้นำในปัจจุบัน
- การตัดสินใจ
- การสั่งการ
- การจูงใจ
- ประเภทของสิ่งจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับกระบวนการ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการเสริมแรง
- ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจูงใจในปัจจุบัน
- การติดต่อสื่อสาร
- การประสานงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

ความหมายของการอำนวยการ
- ลักษณะของการอำนวยการ
- ผู้นำ ผู้บริหาร และภาวะผู้นำ
- แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
- ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
- แนวโน้มการศึกษาภาวะผู้นำในปัจจุบัน
- การตัดสินใจ
- การสั่งการ
- การจูงใจ
- ประเภทของสิ่งจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับกระบวนการ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการเสริมแรง
- ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจูงใจในปัจจุบัน
- การติดต่อสื่อสาร
- การประสานงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ

การควบคุม
ความหมายของการควบคุม
- ลักษณะของการควบคุม
- ความสำคัญของการควบคุม
- กระบวนการการควบคุม
- ระบบการควบคุมในองค์การ
เทคนิคและเครื่องมือของการควบคุม
- การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบระบบควบคุม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ทดสอบความเข้าใจ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการควบคุมของบริษัทในกรณีศึกษา

ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรม : มอบหมายเพื่อทำรายงานส่งรายกลุ่มเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมทางธุรกิจ
กิจกรรม : มอบหมายงานรายบุคคลให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีจิรยธรรมทางธุรกิจในมุมมองของผู้เรียน

สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค (บทจริยธรรมทางธุรกิจ)

กิจกรรม : มอบหมายงานดังนี้
1. ท่องหน้าที่ทางการจัดการ ตามทฤษฎีของ Henri Fayol 14 ข้อ และ POSDCoRB
2. ส่งงานบทการควบคุม ทำแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องมือในการควบคุมการจัดการ

นำไปสู่กิจกรรมสัปดาห์ที่ 16

สอบย่อยตามกิจกรรมสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน