รายละเอียด

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ / Managerial Decision Making and Problem Solving

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA216
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Managerial Decision Making and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ

บทที่ 1 ลักษณะการตัดสินใจทางการจัดการ
1.1 การตัดสินใจ
1.2 การแก้ปัญหา
1.3 การจัดการ
1.4 ลักษณะของการตัดสินใจ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 2 ระดับการตัดสินใจ
2.1 การจัดการการตัดสินใจระดับสูง
2.2 การจัดการการตัดสินใจระดับกลาง
2.3 การจัดการการตัดสินใจระดับต้น


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย

บทที่ 3 แบบจำลองการตัดสินใจทางการบริหาร
3.1 ความยุ่งยากของการตัดสินใจ
3.2 Incremental Model
3.3 Coalitional Model
3.4 Garbage Can Model

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
4.1 หลักการสำคัญของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
4.2 การบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
4.3 เกณฑ์สมมติฐานที่กำหนดของการตัดสินใจแบบมีเหตุผล

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงธุรกิจ
5.1 ลักษณะการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
5.2 การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว
5.3 การตัดสินใจโดยกลุ่ม
5.4 ลักษณะของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญ
5.5 การตัดสินใจตามระดับการจัดการในองค์การ
5.6 กรณีศึกษา

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

บทที่ 6 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
6.1 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน
6.2 การตัดสินใจภายใต้สภาพที่มีความเสี่ยง
6.3 การตัดสินใจภายใต้สภาพที่มีความไม่แน่นอน
6.4 ตัวอย่างกรณีศึกษา

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- วิเคราะห์กรณีศึกษาภายใต้การตัดสินใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 6 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
6.1 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน
6.2 การตัดสินใจภายใต้สภาพที่มีความเสี่ยง
6.3 การตัดสินใจภายใต้สภาพที่มีความไม่แน่นอน
6.4 ตัวอย่างกรณีศึกษา

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- วิเคราะห์กรณีศึกษาภายใต้การตัดสินใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 7 การจัดการการตัดสินใจโดยกลุ่ม
7.1 การสร้างความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
7.2 การสนับความสร้างสรรค์โดยกลุ่ม
7.3 การระดมสมอง
7.4 เทคนิคเดลฟี
7.5 เทคนิคกลุ่มแต่เพียงในนาม

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 8 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ
8.1 ขั้นการใช้ความคิด
8.2 ขั้นการออกแบบ
8.3 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
8.4 การนำไปใช้แก้ปัญหา
8.5 การติดตามผล

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 9 การกำหนดปัญหา
9.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ
9.2 ขั้นตอนการจำแนก
9.3 ขั้นตอนการวินิจฉัย

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 10 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
10.1 การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ
10.2 ทำความเข้าใจข้อจำกัดที่มีอยู่
10.3 การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
10.4 ลงมือปฏิบัติและติดตามผลการเลือก

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 11 การประเมินทางเลือก
11.1 กฎหมาย
11.2 จริยธรรม
11.3 ความเป็นไปได้
11.4 คุณภาพ
11.5 เศรษฐกิจ
11.6 การถอยกลับ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 112 การเลือกหรือตัดสินใจ
12.1 การเลือกทางเลือกจากประสบการณ์
12.2 การเลือกทางเลือกจากการทดลอง
12.3 การวิจัยและการวิเคราะห์

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 13 การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
13.1 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจ
13.2 การวางแผนที่เหมาะสม
13.3 การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 14 การเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับ
14.1 การตัดสินใจและการปฏิบัติ
14.2 การเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับกรณีมีข้อผิดพลาด
14.3 การเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับกรณีมีความเหมาะสมดี

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน