รายละเอียด

การจัดการความเสี่ยง / Risk Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความเสี่ยง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Risk Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
-แนะนำรายวิชาการจัดการความเสี่ยง
-คำจำกัดความ การจัดการความเสี่ยง
-สาเหตุของความเสี่ยง
-ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง
-ผลกระทบของความเสี่ยง
-ข้อจำกัดของการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม : 1.แนะนำเนื้อหา วัตถุประสงค์ของรายวิชา การเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชา
2. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. ทำแบบฝึกหัด/งานมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย

บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยง
-ปัจจัยภายในองค์กร
-ปัจจัยภายนอกองค์กร
-ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่
-การจัดการความเสี่ยงขององค์การ (Enterprise Risk Management:ERM)
-ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงขององค์การธุรกิจ

กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน

บทที่ 3 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
-การกำหนดวัตถุประสงค์
-การบ่งชี้เหตุการณ์
-การประเมินความเสี่ยง
-การตอบสนองความเสี่ยง
-กิจกรรมการควบคุม
-การติดตามผลความเสี่ยง
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา แบ่งกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจ โดยให้ทำการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การธุรกิจ
เพื่่อนำเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป

บทที่ 3 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
-การกำหนดวัตถุประสงค์
-การบ่งชี้เหตุการณ์
-การประเมินความเสี่ยง
-การตอบสนองความเสี่ยง
-กิจกรรมการควบคุม
-การติดตามผลความเสี่ยง
-การนำเสนองานวิเคราะหฺ์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม : 1. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนองานของกลุ่ม จากกรณีศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ร่วมรับฟัง และซักถาม-ตอบ

บทที่ 4 การประเมินความเสี่ยง
-บริบทสำหรับการประเมินความเสี่ยง
-โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ
-การจัดระดับความเสี่ยง
-ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา แบ่งกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจ โดยให้ทำการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึง วิธีการประเมินความเสี่ยงขององค์การธุรกิจ
เพื่่อนำเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป

บทที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)
-บริบทสำหรับการประเมินความเสี่ยง
-โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ
-การจัดระดับความเสี่ยง
-ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
-การนำเสนองานวิเคราะหฺ์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม : 1. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนองานของกลุ่ม จากกรณีศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการประเมินความเสี่ยง
2. อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ร่วมรับฟัง และซักถาม-ตอบ

บทที่ 5 การวางแผนจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนและทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
-การยุติความเสี่ยง
-การลดความเสียง
-การยอมรับความเสี่ยง
-การส่งต่อความเสี่ยง

กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กร

บทที่ 5 การวางแผนจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
หลักเกณฑ์การเขียนกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
-การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
-การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กร

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 5 การวางแผนจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
หลักเกณฑ์การเขียนกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
-การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
-การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
-ตัวอย่างการวางแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรของหน่วยงานทางธุรกิจ
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กร
3. มอบหมายงานกลุ่มให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ และนำเสนอในห้องเรียน ในสัปดาห์ที่ 15 และสัปดาห์ที่ 16

บทที่ 6 การตอบสนองต่อความเสี่ยง
-การประเมินวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้
-การเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
-ความเสี่ยงในภาพรวม
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจ โดยให้ทำการหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 7 กิจกรรมการควบคุม
-การผนวกรวมกิจกรรมการควบคุมเข้ากับการตอบสนองความเสี่ยง
-ประเภทของกิจกรรมควบคุม
-นโยบายและวิธีปฏิบัติ
-การควบคุมระบบสารสนเทศ
-ลักษณะเฉพาะขององค์การ
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจ โดยให้ทำการหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 8 องค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
-สารสนเทศ
-การสื่อสาร

กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้

บทที่ 9 การติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง
-กิจกรรมการติดตามประเมินผลแบบต่อเนื่อง
-ประเมินแยกต่างหาก
-การรายงานข้อบกพร่อง
-การติดตามความเสี่ยง

กิจกรรม : 1. ใช้สื่อการสอนด้วย Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับสาระเรียนรู้

นำเสนอรายงานกลุ่มเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ
กิจกรรม : 1. นักศึกษา นำเสนอรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

นำเสนอรายงานกลุ่มเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ
กิจกรรม : 1. นักศึกษา นำเสนอรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน