รายละเอียด

พฤติกรรมองค์การ / Organization Behavior

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พฤติกรรมองค์การ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization Behavior
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - พฤติกรรมองค์การ

บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การ : ภาพรวม
1.1 พฤติกรรมองค์การ : ความหมาย
1.2 ผลของพฤติกรรมองค์การ
1.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมองค์การ
1.4 รากฐานองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดการศึกษาด้านพฤติกรรมองค์การ
1.5 แนวคิดพื้นฐานเพื่อการศึกษาพฤติกรรมองค์การ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการในปัจจุบัน
2.1 แนวคิดทฤษฎีสมัยดั้งดิม
2.2 แนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
2.3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการตามสถานการณ์
2.4 แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการสมัยใหม่


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 3 พื้นฐานพฤติกรรมส่วนบุคคล
3.1 การเรียนรู้ : ความหมาย
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้
3.3 เครื่องมือในการกำหนดรูปแบบของพฤติกรรม
3.4 รูปแบบของการเสริมแรงในองค์การ
3.5 กำหนดการในการเสริมแรง
3.6 การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในองค์การ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย

บทที่ 4 ค่านิยมและทัศนคติ
4.1 ค่านิยม : ความหมาย
4.2 ทัศนคติ : ความหมาย
4.3 รูปแบบของความผูกพันกับองค์การ
4.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจงาน
4.5 การวัดความพึงพอใจในงาน
4.6 ผลของความพึงพอใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมองค์การ
4.7 การแสดงออกถ้าพนักงานมีความไม่พอใจในการทำงาน

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 5 บุคลิกภาพและอารมณ์
5.1 บุคลิกภาพ : ความหมาย
5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพ
5.3 ทฤษฎีด้านบุคลิกภาพ
5.4 กลุ่มทฤษฎีสมัยเดิม
5.5 กลุ่มทฤษฎีสมัยใหม่
5.6 การวัดบุคลิกภาพ
5.7 คุณลักษณะของบุคลิกภาพที่สำคัญต่อพฤติกรรมในองค์การ
5.8 ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพและงาน
5.9 อารมณ์
5.10 แนวทางที่จะทำให้คนมีอารมณ์ให้เหมาะกับงาน
5.11 มิติของอารมณ์

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 6 การรับรู้
6.1 การรับรู้ : ความหมาย
6.2 ขั้นตอนการรับรู้และองค์ประกอบพื้นฐาน
6.3 ความผิดพลาดในการรับรู้
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
6.5 ทฤษฎีว่าด้วยคุณลักษณะของการรับรู้
6.6 การรับรู้และกิจกรรมในองค์การ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 7 การตัดสินใจ
7.1 การตัดสินใจ : ความหมาย
7.2 รูปแบบในการตัดสินใจ
7.3 การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
7.4 จริยธรรมกับการตัดสินใจ
7.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
7.6 การปรับปรุงการตัดสินใจ
7.7 ข้อดีและข้อด้อยของการตัดสินใจเป็นกลุ่ม
7.8 เทคนิคการตัดสินใจของกลุ่ม
7.9 ปรากฏการณ์ที่ทำให้กลุ่มไม่ได้ผลการตัดสินใจที่ดีที่สุด


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 8 แรงจูงใจ
8.1 แรงจูงใจ : ความหมาย
8.2 โมเดลหรือตัวแบบของการจูงใจ
8.3 ความสำคัญของแรงจูงใจ
8.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ
8.5 กลุ่มของทฤษฎีเชิงเนื้อหา
8.6 กลุ่มของทฤษฎีเชิงกระบวนการ
8.7 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม
- จัดกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา

บทที่ 9 กลุ่มและทีมงาน
9.1 ความหมายของกลุ่ม
9.2 ประเภทของกลุ่ม
9.3 ขั้นตอนการพัฒนาเป็นกลุ่ม
9.4 The Punctuated-Equilibrium Model
9.5 Sociometry Diagram
9.6 โมเดลในการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่ม
9.7 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
9.8 องค์ประกอบด้านตัวสมาชิกกลุ่ม
9.9 โครงสร้างของกลุ่ม
9.10 งาน
9.11 ทีมงาน

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 10 ผู้นำและความเป็นผู้นำ
10.1 ความหมายและความสำคัญ
10.2 การเปรียบเทียบผู้นำกับผู้บริหาร
10.3 ทฤษฎีและแนวการศึกษาผู้นำ
10.4 กลุ่มที่ว่าด้วยคุณลักษณะผู้นำ
10.5 กลุ่มที่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้นำ
10.6 กลุ่มที่ศึกษาปัจจัยสถานการณ์
10.7 กลุ่มที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้นำ
10.8 กลุ่มทฤษฎีที่ศึกษาปัจจัยตามสถานการณ์ที่มีผลต่อความเป็นผู้นำ
10.9 การพัฒนาความเป็นผู้นำ
10.10 ผู้ตามที่มีประสิทธิผล
10.11 ปัจจัยที่จะทดแทนความเป็นผู้นำ
10.12 ทฤษฎีว่าด้วยคุณลักษณะของการรับรู้ของผู้นำ
10.13 ผู้นำบารมี
10.14 ผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลง
10.15 ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
10.16 ทฤษฎีผู้นำที่เกิดจากการเลี้ยงดู


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 11 การติดต่อสื่อสาร
11.1 ความหมายและความสำคัญ
11.2 หน้าที่ของการติดต่อสื่อสาร
11.3 องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร
11.4 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
11.5 การติดต่อสื่อสารขององค์การ
11.6 เครือข่ายของการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ
11.7 เครือข่ายของการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
11.8 สาเหตุที่เกิดข่าวลือ
11.9 แนวทางแก้ไขปัญหาข่าวลือ
11.10 แนวทางลดการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
11.11 การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษา
11.12 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
11.13 การปรับปรุงการติดต่อสื่อสารขององค์การ
11.14 การฟังอย่างตั้งใจ
11.15 การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
11.16 การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 12 อำนาจและการเมือง
12.1 อำนาจ : ความหมาย
12.2 การเมืองในองค์การ

บทที่ 13 ความขัดแย้ง (Conflict) และการเจรจาต่อรอง
13.1 ความขัดแย้ง : ความหมาย
13.2 การเจรจาต่อรอง : ความหมาย

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 14 การออกแบบโครงสร้างองค์การ
14.1 โครงสร้าง : ความหมาย
14.2 ประโยชน์และความสำคัญ
14.3 องค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้าง
14.4 ปัญหาของโครงสร้าง
14.5 การออกแบบโครงสร้างองค์การโดยทั่วไป
14.6 การแบ่งประเภทขององค์การตามทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์
14.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้าง
14.8 แนวคิดในการจัดโครงสร้างร่วมสมัย


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 15 การออกแบบงานและการบริหารความเครียด
15.1 ทฤษฎีว่าด้วยคุณลักษณะของงาน
15.2 การออกแบบงานใหม่
15.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการออกแบบงาน
15.4 การบริหารความเครียด
15.5 ชนิดของความเครียด
15.6 การปรับตัวโดยทั่วไปจากความเครียด
15.7 ตัวแบบของความเครียด
15.8 สาเหตุของความเครียด
15.9 ผลของความเครียด
15.10 กลยุทธ์ในการจัดการกับความเครียด
15.11 การป้องกันความเครียด

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 16 วัฒนธรรมองค์การ
16.1 ความหมายของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์การ
16.2 ระดับของวัฒนธรรมองค์การ
16.3 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
16.4 ประเภทของวัฒนธรรม
16.5 หน้าที่ของวัฒนธรรม
16.6 จุดอ่อนของวัฒนธรรม
16.7 แนวทางการเกิดวัฒนธรรมและการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่
16.8 การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ
16.9 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ
16.10 การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ
16.11 การวินิจฉัยวัฒนธรรมขององค์การ
16.12 การรวมวัฒนธรรมขององค์การ


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

บทที่ 17 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
17.1 การเปลี่ยนแปลงขององค์การ
17.2 ที่มาของการเปลี่ยนแปลง
17.3 สิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลง
17.4 ประเภท หรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
17.5 สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
17.6 แนวทางลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
17.7 ระดับในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
17.8 การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
17.9 การพัฒนาองค์การ
17.10 เครื่องมือสอดแทรกเพื่อการพัฒนาองค์การ
17.11 องค์การแห่งการเรียนรู้
17.12 การจัดการความรู้


กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย
- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน