รายละเอียด

การเตรียมโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Computer Science Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS705
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Science Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา 

   เตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิจัยที่น่าสนใจ และฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาสร้างโจทย์ กำหนดแนวคิด ศึกษาเทคนิคเบื้องต้น เลือกใช้เครื่องมือ และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการพัฒนาโครงงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U) 

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน  mail

E-Mail : sirilux.kaewsiri@gmail.com

ช่องทางการเข้าห้องเรียนใน Ms Team yes

https://bit.ly/2Y9t51v

 

รายวิชา - การเตรียมโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ให้นำ Concept /หัวข้อจากคำอธิบายรายวิชามาจัดทำเป็นแผนการสอน ให้สอดคล้อง ต่อเนื่องให้ครบถ้วนตามที่กำหนดให้คำอธิบายรายวิชาแนะนำหลักการเบื้องต้นในการเลือกปัญหา และแนะนำความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกที่ปรึกษากับปัญหาที่นักศึกษาสนใจได้ถูกต้อง และแนะนำระเบียบวิธีวิจัย
กิจกรรม : มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา สอบถามถึงสามเหตุที่นักศึกษา เลือกอาจารย์แต่ละท่านเป็นที่ปรึกษา โครงงาน

อาจารย์ทีปรึกษา สอบถามปัญหาที่นักศึกษานำเสนอ/หรือ แนะนำนักศึกษา ถึงประเภทของปัญหาที่นักศึกษาสนใจจะแก้ปัญหาพร้อมแนะนำ แหล่งของกรณีศึกษา/หรือ วิธีการหากรณีศึกษา เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มบุคคล(กรณีที่ทำ โปรเจคเป็นกลุ่ม)
กิจกรรม : พิจารณาจากผลการเลือกปัญหา/ ความก้าวหน้าในการเลือกปัญหา ในคาบถัดไป

นักศึกษานำเสนอปัญหากรณีศึกษาที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษา
กิจกรรม : พิจารณาจากการนำเสนอความก้าวหน้าในคาบเวลาถัดไป

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการรวมรวมองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษา
กิจกรรม : พิจารณาจากการนำเสนอความก้าวหน้าในคาบเวลาถัดไป

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการรวมรวมองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษา
กิจกรรม : พิจารณาจากการนำเสนอความก้าวหน้าในคาบเวลาถัดไป

แนะนำวิธีการวางแผนโครงงานกับนักศึกษา
กิจกรรม : พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงงานของนักศึกษาในคาบถัดไป

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการปรับแผนการดำเนินงานโครงงาน
กิจกรรม : พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงงานของนักศึกษาในคาบถัดไป

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการจัดดำเนินการตามแผน
กิจกรรม : ผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการจัดดำเนินการตามแผน
กิจกรรม : ผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการจัดดำเนินการตามแผน
กิจกรรม : ผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการจัดดำเนินการตามแผน
กิจกรรม : ผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน

แนะนำรูปแบบการเขียนรายงานความก้าวหน้าในการจัดเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
กิจกรรม : พิจารณาจากผลสำฤทธ์ในการเขียนรายงานความก้าวหน้า

นักศึกษานำเสนอผลสรุปจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงงาน
กิจกรรม : อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจาณณาจากคุณภาพผลสรุปการเตรียมโครงการ

นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรม : พิจารณาจากคุณภาพของงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู่ร่วมประเมิน
กิจกรรม : คุณภาพของการนำเสนอและคุณภาพของโครงงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู่ร่วมประเมิน
กิจกรรม : คุณภาพของการนำเสนอและคุณภาพของโครงงาน

นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู่ร่วมประเมิน
กิจกรรม : คุณภาพของการนำเสนอและคุณภาพของโครงงาน

อาจารย์ผู้สอน