รายละเอียด

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม / Personality Development and Social Etiquette

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Personality Development and Social Etiquette
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.เกื้อกูล  มณีศรี 086-914-9512

เรียนห้อง11-202  เวลา10.00 น.

เริ่มจันทร์ที่29มิ.ย63 

รายวิชา - การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

อาจารย์ผู้สอน