รายละเอียด

เทคโนโลยีสื่อประสม / Multimedia Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสื่อประสม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Multimedia Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่างๆ รูปภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัล วิธีการนำส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

 

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนmail

E-Mail : sirilux.kaewsiri@gmail.com

 

ช่องทางการเข้าห้องเรียนใน Ms Team yes

ลิงก์การเข้าห้องเรียน :: https://bit.ly/2YFc6TG 

 

รายวิชา - เทคโนโลยีสื่อประสม

บทที่ 1 สื่อประสมเบื้องต้น
- ความหมายของสื่อประสม
- องค์ประกอบของสื่อประสม
- เทคโนโลยีสื่อประสม
- องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
- ประโยชน์ของสื่อประสม
- สื่อประสมในอนาคต

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- การตกแต่งภาพ / ข้อความ การวาดภาพ สติกเกอร์ไลน์

บทที่ 1 สื่อประสมเบื้องต้น
- ความหมายของสื่อประสม
- องค์ประกอบของสื่อประสม
- เทคโนโลยีสื่อประสม
- องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
- ประโยชน์ของสื่อประสม
- สื่อประสมในอนาคต

กิจกรรม :
- บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- การตกแต่งภาพ / ข้อความ การวาดภาพ สติกเกอร์ไลน์

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Camtasia Studio
- ความสามารถของ Camtasia
- ส่วนประกอบของโปรเจ็ค
- การใช้งาน Preview Area
- โปรเจคอื่นๆภายในชุด
- การบันทึกโปรเจ็ค
- การเปิดไฟล์โปรเจ็ค

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Camtasia Studio
- ความสามารถของ Camtasia
- ส่วนประกอบของโปรเจ็ค
- การใช้งาน Preview Area
- โปรเจคอื่นๆภายในชุด
- การบันทึกโปรเจ็ค
- การเปิดไฟล์โปรเจ็ค

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 3 การสร้างไฟล์วิดีโอ
- การวางแผนก่อนสร้างวิดีโอ
- บันทึกหน้าจอด้วย Camtasia Recorder
- เปิดเรียกโปรแกรม
- ปรับแต่งค่าเริ่มต้น
- กำหนดขอบเขตการจับภาพวิดีโอ
- เริ่มต้นการจับภาพวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 บันทึกหน้าจอ PowerPoint Presentations
- การบันทึกการนำเสนอ
- การแทรกวิดีโอลงใน PowerPoint
- การใช้ Camtasia Player เล่นวิดีโอใน PowerPoint

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 บันทึกหน้าจอ PowerPoint Presentations
- การบันทึกการนำเสนอ
- การแทรกวิดีโอลงใน PowerPoint
- การใช้ Camtasia Player เล่นวิดีโอใน PowerPoint

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 5 Timeline and Storyboard
- ส่วนประกอบของ Timeline
- เพิ่มมีเดียคลิปลงบน Timeline
- รู้จักกับเครื่องมือ Timeline Editing Toolbar
- การทำงานกับ Storyboard

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ปรับแต่งมีเดีย Editting Media
- - เพิ่มเอฟเฟ็คระหว่างคลิป
- ใส่คำอธิบายในวิดีโอ
- ซูมภาพในวิดีโอ
- แทรกไตเติลคลิป

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 7 ปรับแต่งเสียง Editing Audio
- การทำงานกับแทร็คเสียง
- ใส่เสียงบรรยายลงในวิดีโอ
- บันทึกเสียงบรรยายด้วย Camtasia Audio Editor

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 8 ตัดต่อและส่งออกวิดีโอ
- ประเภทของไฟล์วิดีโอ
- Produce วิดีโอเป็น AVI, Flash Movie
- Pack and Show Export วิดีโอ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 9 สร้างเมนูของแผ่นซีดีด้วย Camtasia MenuMaker
- ส่วนประกอบของ Camtasia MenuMaker
- สร้างเมนูใหม่ด้วย Wizard

กิจกรรม : - สร้างภาพเคลื่อนไหว และ สร้างเกมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม construct 2 และส่งออกไฟล์ผ่านบนเว็บไซต์

บทที่ 9 สร้างเมนูของแผ่นซีดีด้วย Camtasia MenuMaker
- ส่วนประกอบของ Camtasia MenuMaker
- สร้างเมนูใหม่ด้วย Wizard

กิจกรรม : - สร้างภาพเคลื่อนไหว และ สร้างเกมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม construct 2 และส่งออกไฟล์ผ่านบนเว็บไซต์

บทที่ 10 ฝึกปฏิบัติการสร้างสือมัลติมีเดียและนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - นำอุปกรณ์ต่อพวงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เช่น การโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยประยุกต์ใช้กล้อง kinect ในการพัฒนา การพัฒนาเกม การทำสติกเกอร์ไลน์

บทที่ 10 ฝึกปฏิบัติการสร้างสือมัลติมีเดียและนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - นำอุปกรณ์ต่อพวงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เช่น การโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยประยุกต์ใช้กล้อง kinect ในการพัฒนา การพัฒนาเกม การทำสติกเกอร์ไลน์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน